Algemene voorwaarden


Artikel 1 - Definities

1.1. Erawan schoonheids- & massagesalon is gevestigd te Hoorn, ingeschreven onder KVK-nummer 37108198 en in deze algemene voorwaarden de opdrachtnemer.

1.2. Wanneer in de algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘klant’, wordt de wederpartij bedoeld.

1.3. Indien de overeenkomst wordt gesloten via een wettelijk vertegenwoordiger, kan met ‘klant’ eveneens de wettelijk vertegenwoordiger bedoeld worden.

1.4. Met ‘overeenkomst’ wordt de overeenkomst van opdracht bedoeld op grond waarvan Erawan tegen betaling werkzaamheden uitvoert voor klant.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, facturen, overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden die Erawan uitvoert.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op derden die door

Erawan worden ingeschakeld om de overeenkomst uit te voeren.

2.3. Erawan behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dit geval zal zij nieuwe algemene voorwaarden aan klant toezenden, waarbij de laatst toegezonden versie steeds van toepassing is. Indien de nieuwe versie ingrijpende wijzigingen bevat, met voor klant nadelige gevolgen, heeft klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

2.4. Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. In het geval dat één of meerdere van deze bepalingen (deels) nietig zijn of vernietigd worden, zullen de resterende bepalingen onverminderd van toepassing blijven.

 

Artikel 3 - Aanbod

3.1. Klant heeft de mogelijkheid om de door Erawan aangeboden behandelingen te boeken via haar website of door een afspraak te maken per telefoon, e-mail of WhatsApp.

3.2. Indien klant een behandeling boekt via de website, gaat zij akkoord met deze algemene voorwaarden. Klant dient hiervoor, alvorens de behandeling te boeken, aan te vinken dat zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden.

3.3. Erawan kan niet gehouden worden aan (een bepaald deel van) een aanbod, indien klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4. Een uitgebracht aanbod geldt niet voor eventuele volgende opdrachten.

3.5. Wanneer de overeenkomst via de website tot stand komt, treft Erawan passende beveiligingsmaatregelen voor de elektronische betaling. Erawan zorgt eveneens voor een veilige website en elektronische dataoverdracht.

 

Artikel 4 - Tarieven en betalingen

4.1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.

4.2. De in de overeenkomst vermelde tarieven zijn op basis van een prijs per behandeling en inclusief BTW. De kosten voor de producten en materialen die Erawan gebruikt tijdens de behandeling, zijn bij de prijs inbegrepen. Eventuele aanvullende kosten worden apart gefactureerd.

4.3. De prijzen die Erawan bij het aangaan van de overeenkomst communiceert, zijn gebaseerd op het op dat moment geldende prijspeil. Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven, heeft Erawan het recht om de prijzen te wijzigen. Indien de prijzen binnen drie maanden worden verhoogd en klant particulier is, heeft zij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

4.4. Indien Erawan tijdens het uitvoeren van de overeenkomst signaleert dat zij meer tijd dan oorspronkelijk overeengekomen zal besteden aan de uitvoering van de opdracht, zullen partijen in samenspraak een aanvullend aantal minuten afspreken. Artikel 4.3. is eveneens van toepassing.

4.5. Klant dient de prijs voor behandeling(en) direct na afloop van de afspraak te voldoen, tenzij anders overeengekomen.

4.6. Indien partijen afwijken van artikel 4.5., dienen facturen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen, of op de factuur een andere betaaltermijn staat of de werkzaamheden eerder dienen aan te vangen.

4.7. Klant is van rechtswege in verzuim, indien zij haar betalingsverplichtingen niet nakomt binnen de gestelde betalingstermijn. Vanaf het moment dat klant in verzuim is, tot aan het moment dat de factuur volledig is voldaan, is klant wettelijke rente verschuldigd.

4.8. Wanneer klant in gebreke of verzuim is, komen alle redelijke kosten die Erawan moet maken om de vordering te innen, voor rekening van klant.

4.9. Indien klant zich in een staat van liquidatie, faillissement of surseance van betaling bevindt, zijn alle vorderingen die Erawan op klant heeft direct opeisbaar.

 

Artikel 5 - Informatieverstrekking

5.1. Klant dient alle benodigde gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst op tijd aan Erawan ter beschikking te stellen. Hieronder wordt mede verstaan informatie omtrent de huidconditie en gezondheidstoestand van klant en/of specifieke problemen waarvoor klant de hulp van Erawan wenst in te schakelen. Het is zonder deze gegevens voor Erawan niet mogelijk om haar werkzaamheden optimaal uit te voeren.

5.2. Klant dient de in het voorgaande lid benoemde gegevens aan Erawan kenbaar te maken via het formulier dat klant invult bij of na het plannen van een behandeling.

5.3. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aangeleverde informatie. Dit geldt ook voor informatie die door derden wordt aangeleverd.

5.4. Erawan zal vertrouwelijk met de gegevens omgaan.

5.5. Indien klant onjuiste gegevens aanlevert of gegevens niet tijdig aanlevert, waardoor de overeenkomst niet of niet geheel uitgevoerd kan worden of er hierdoor vertraging ontstaat, komen eventueel daaruit voortkomende extra kosten voor rekening van klant.

5.6. Indien klant gevraagde informatie aanlevert via digitale informatiedragers, bestanden of software, staat zij ervoor in dat deze geen virussen, defecten of andere schadelijke factoren bevatten.

5.7. Klant vrijwaart Erawan voor alle schade die ontstaat door het niet voldoen aan de verplichtingen uit dit artikel.

 

Artikel 6 - Uitvoering van de overeenkomst

6.1. Erawan voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij houdt daarbij, voor zover mogelijk, rekening met de wensen en ter beschikking gestelde informatie van klant. Klant kan Erawan echter niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van het gewenste resultaat.

6.2. Klant is zich ervan bewust dat resultaten niet direct zichtbaar zijn en dat Erawan zich tot het uiterste zal inspannen klant te helpen, maar dat resultaten ook afhankelijk zijn van andere factoren, zoals de leefstijl van klant.

6.3. Erawan zal klant nimmer verplichten bepaalde handelingen uit te voeren of beslissingen te nemen. Klant is volledig verantwoordelijk voor het opvolgen van door Erawan gegeven advies.

6.4. Erawan informeert klant over eventuele vergoedingen van de dienst vanuit de zorgverzekering. Erawan is echter niet verantwoordelijk voor eventuele afgewezen declaraties. Klant is zelf verantwoordelijk voor het contacteren van haar zorgverzekering en het controleren of de dienst voor vergoeding in aanmerking komt.

6.5. Erawan en haar medewerkers zijn gecertificeerd schoonheidsspecialist en/of reiki-, voetreflex-, Ayurveda of shiatsutherapeut. Erawan en haar medewerkers zullen de zorg van een goede alternatieve hulpverlener in acht nemen. Klant is zich er echter van bewust dat de diensten van Erawan geen vervanging zijn voor medisch advies of medische behandelingen.

6.6. Behandelingen dienen in een schone, hygiënische omgeving te worden uitgevoerd. Erawan volgt daarom het richtsnoer ‘hygiëne, arbeidsomstandigheden en milieu’ voor schoonheidsspecialisten. Klant is gehouden aanwijzingen omtrent hygiëne op te volgen, zodat Erawan haar werkzaamheden in overeenstemming met dit richtsnoer kan uitvoeren.

6.7. Klant is zich ervan bewust dat de huid na een gezichtsbehandeling kan reageren op de door Erawan gebruikte verzorgingsproducten. Zo kan de huid rood worden door de werkzame stoffen in de producten. Erawan zal klant hierover inlichten alvorens te starten met de gezichtsbehandeling.

6.8. Erawan behoudt zich het recht voor derden in te schakelen om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.

6.9. Erawan voert geen opdrachten uit die in strijd zijn met de wet of niet overeenstemmen met haar professionaliteit.

 

Artikel 7 - Wijziging en annulering

7.1. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in samenspraak de overeenkomst aanpassen. Een wijziging of aanvulling resulteert in meerwerk. Meerwerk wordt slechts in overleg met de klant uitgevoerd en aangerekend.  Indien de wijziging of aanvulling resulteert in extra kosten, een verandering van de kwaliteit, of beïnvloeding van het tijdstip van voltooiing, zal Erawan klant hier eerst van op de hoogte stellen.

7.2. Indien zich nieuwe feiten of omstandigheden voordoen, die een verstoring van de vertrouwensrelatie met zich meebrengen, is Erawan bevoegd de overeenkomst te beëindigen. Erawan is in dit geval geen schadevergoeding aan klant verschuldigd.

7.3. In het geval dat Erawan onverhoopt verhinderd is, stelt zij klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. Klant en Erawan zullen in samenspraak proberen de behandeling te verzetten. Indien verzetten niet mogelijk is, is klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Indien klant van dit recht gebruikmaakt en zij reeds (deels) betaald heeft voor de behandeling, zal Erawan voor het gedeelte van de overeenkomst waar nog geen uitvoering aan is gegeven, klant terugbetalen. Klant heeft, wanneer deze gebruikmaakt van het recht tot ontbinding, echter geen recht op het vorderen van een aanvullende schadevergoeding.

7.4. Wanneer klant de overeenkomst wenst te annuleren, dient zij dit schriftelijk te doen. Klant kan, indien de overeenkomst op afstand is gesloten, deze binnen 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden. Indien de werkzaamheden binnen de termijn van 14 kalenderdagen plaatsvinden, een bepaalde datum is afgesproken, of klant ondernemer is, is deze mogelijkheid tot ontbinding uitgesloten.

7.5. Een afspraak kan tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd of verzet. Bij het verzetten of annuleren binnen 24 uur of het verstek laten gaan, komt de afspraak te vervallen en zal 50% van de prijs voor de geboekte behandeling(en) in rekening worden gebracht.

7.6. Wanneer klant te laat is voor een afspraak, wordt de verstreken tijd niet ingehaald. Indien klant meer dan … minuten te laat komt voor een afspraak, komt deze te vervallen, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 8 - Overmacht

8.1. Onder overmacht wordt, buiten wat in de wet is bepaald, verstaan: de verhindering van de uitvoering van de overeenkomst door omstandigheden die Erawan en klant redelijkerwijs niet kunnen beïnvloeden. Voorbeelden van overmacht zijn ziekte, ongevallen, brand, een pandemie, epidemie of overheidsmaatregelen. De voorgaande opsomming is niet limitatief.

8.2. Indien er sprake is van overmacht of andere omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst met een particuliere klant geen doorgang kan vinden, worden de verplichtingen opgeschort zolang klant en Erawan niet aan deze verplichtingen kunnen voldoen. In dit geval zoeken partijen naar een passende oplossing. Beide partijen hebben het recht tot ontbinding, zonder ongedaanmakingsverplichting, indien een passende oplossing uitblijft. Kosten die tot dat moment zijn gemaakt en gewerkte uren worden direct opeisbaar.

8.3. Indien er sprake is van overmacht of andere omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst met een zakelijke klant niet (verder) voltooid kan worden, zal de uitvoering van de overeenkomst verplaatst worden. De betalingsverplichting blijft dan voortbestaan, tenzij anders overeengekomen.

8.4. Als klant de werkzaamheden wil verplaatsen vanwege een pandemie of epidemie, ondanks dat overheidsmaatregelen de doorgang (al dan niet in aangepaste vorm), niet verhinderen, heeft Erawan het recht om de hiermee samenhangende kosten door te berekenen.

 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1. Erawan is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan uit de overeenkomst, tenzij deze schade door opzet of grove schuld is veroorzaakt.

9.2. Erawan is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit werkzaamheden die zijn uitgevoerd op basis van door klant of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

9.3. Klant is zelf verantwoordelijk voor (de gevolgen van) het toepassen en opvolgen van advies dat is gegeven tijdens de uitvoering van de overeenkomst.

9.4. Erawan is na afloop van de overeenkomst niet aansprakelijk voor door klant genomen beslissingen of uitgevoerde handelingen, die zij op basis van de door de samenwerking opgedane kennis heeft genomen of uitgevoerd.

9.5. Erawan is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen van derden.

9.6. Erawan is geen arts en zal zich nimmer voordoen als medisch hulpverlener. Erawan is niet bevoegd om zelf diagnoses te stellen. De diensten die zij aanbiedt zijn geen vervanging voor medische hulp, zie hiervoor ook artikel 6.5.

9.8. Klant is gehouden om Erawan in te lichten over haar gezondheid en melding te maken over eventuele blessures of andere (mentale of fysieke) blokkades, zodat Erawan hier rekening mee kan houden tijdens de behandeling.

9.9. Erawan is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop het lichaam en de geest van klant reageren tijdens of na een reiki-, Ayurveda- of voetreflexbehandeling. Ieder lichaam is anders en de invloed van deze soorten alternatieve behandelingen kan per persoon verschillen.

9.10. De verzorgingsproducten die Erawan gebruikt tijdens een (gezichts)behandeling, kunnen hoge concentraties aan werkzame stoffen bevatten. Klant dient Erawan te informeren omtrent eventuele allergieën of overgevoeligheden, zodat Erawan de behandeling hierop kan aanpassen. Indien klant Erawan niet (juist) informeert en klant een allergische reactie krijgt door de gebruikte producten, is Erawan niet aansprakelijk voor de (gevolgen van de) allergische reactie.

9.11. Het voorgaande lid is van overeenkomstige toepassing op waxbehandelingen en het verven van wenkbrauwen of wimpers.

9.12. Erawan is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of verlies van persoonlijke eigendommen die klant heeft meegenomen naar de afspraak.

9.13. Indien klant schade aanbrengt aan materiaal dat door Erawan ter beschikking is gesteld ter uitvoering van de overeenkomst, is klant gehouden de taxatiewaarde van dit materiaal te vergoeden.

9.14. Indien Erawan een schadevergoeding is verschuldigd voor directe schade, behelst de schadevergoeding niet meer dan het mogelijke bedrag dat een door Erawan afgesloten aansprakelijkheidsverzekering uitkeert. Wanneer de verzekeraar niet uitkeert, is de schadevergoeding beperkt tot tweemaal de in de overeenkomst afgesproken prijs, tenzij de redelijkheid en billijkheid anders verlangt.

9.15. Klant vrijwaart Erawan tegen iedere aanspraak van derden die voortvloeien uit de door Erawan uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden.

 

Artikel 10 - Intellectueel eigendom

10.1. Op alle door Erawan gegeven adviezen, ter beschikking gestelde content, geplaatste foto’s, beschrijvingen en andere materialen rusten intellectuele eigendomsrechten, deze blijven bij Erawan. Het is klant niet toegestaan materiaal te verveelvoudigen, te verkopen, openbaar te maken of aan te leveren aan derden buiten de licentie of overeengekomen doelen.

10.2. Het is klant niet toegestaan om beeld- en geluidsopnames te maken tijdens de behandeling, tenzij anders overeengekomen.

10.3. Indien klant handelt in strijd met de bepalingen uit dit artikel, wordt dit gezien als een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Erawan.

10.4. Indien er sprake is van een inbreuk zoals benoemd in het voorgaande lid, zal dit resulteren in een direct opeisbare vergoeding. Deze vergoeding bedraagt driemaal het gebruikelijke licentietarief, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade, en zal aan klant kenbaar gemaakt worden door middel van een sommatiebrief.

 

Artikel 11 - Rechten en plichten

11.1. Klant en diens wettelijk vertegenwoordiger hebben het recht op voorlichting over het voorgenomen onderzoek en de door Erawan voorgestelde behandeling. Erawan zorgt dat deze voorlichting is afgestemd op het bevattingsvermogen van klant. Dit omvat ook inlichtingen over de ontwikkelingen omtrent onderzoek, eventuele risico’s, de behandeling en de gezondheidstoestand van klant. Partijen beslissen te allen tijde samen over de behandeling en eventuele alternatieve manieren van behandeling.

11.2. Indien een inlichting ernstig nadeel voor klant oplevert, kan Erawan ervoor kiezen om klant de in lid 2 benoemde informatie te onthouden nadat Erawan een andere hulpverlener hierover heeft geraadpleegd. In een dergelijk geval zal Erawan de wettelijk vertegenwoordiger of een ander die dichtbij klant staat over de situatie informeren. Erawan zal klant alsnog inlichten op het moment dat het nadeel niet meer aanwezig is.

11.3. Klant heeft eveneens het recht om aan te geven dat zij liever géén inlichtingen wil ontvangen. Erawan zal beantwoorden aan dit recht, tenzij het belang bij dit recht niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit kan voortvloeien voor klant of anderen.

11.4. Voor de uitvoering van de overeenkomst is de toestemming van klant of diens wettelijk vertegenwoordiger vereist. Klant komt eveneens het recht toe om de gegeven toestemming in te trekken. In een dergelijk geval zoeken partijen samen naar een passende oplossing.

11.5. Erawan is verplicht een dossier bij te houden en is wettelijk verplicht om het dossier tenminste 20 jaar na de laatste wijziging te bewaren. Klant en diens wettelijk vertegenwoordiger komen een recht op inzage van dit dossier toe.

11.6. Het in lid 5 van dit artikel benoemde dossier kan op schriftelijk of elektronisch verzoek van klant of diens wettelijk vertegenwoordiger worden vernietigd, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.

11.7. Klant dient Erawan te allen tijde naar beste weten in te lichten over haar gezondheid. Klant zal te allen tijde inlichtingen geven en medewerking leveren zodat partijen de overeenkomst kunnen uitvoeren.

11.8. Indien klant niet zelf kan beslissen over haar behandeling, zal Erawan samen met de wettelijk vertegenwoordiger van klant over de behandeling beslissen. Indien er geen vertegenwoordiger op schrift is vastgelegd, zal Erawan een naaste betrekken bij de beslissing over de behandeling.

11.9. Partijen zullen de behandeling buiten de aanwezigheid van anderen uitvoeren, tenzij zij anders zijn overeengekomen en klant ermee heeft ingestemd dat anderen de behandeling kunnen waarnemen.

 

Artikel 12 - Bijzondere bepalingen

12.1 Klant en Erawan zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij verkregen hebben in het kader van de overeenkomst. Informatie is vertrouwelijk, indien dit is medegedeeld of blijkt uit de aard van de verschafte informatie.

12.2. Erawan kan niet worden gehouden informatie die tijdens de behandeling van klant naar voren is gekomen te delen met de wettelijk vertegenwoordiger, indien Erawan hierdoor niet geacht kan worden de zorg van een goede alternatieve hulpverlener in acht te nemen.

12.3. Erawan is gerechtigd derden te informeren over de gezondheid van klant of inzage in de gegevens uit het dossier te verstrekken, indien Erawan hiervoor toestemming heeft verkregen van klant of diens wettelijk vertegenwoordiger, indien een wettelijk voorschrift dit vereist, er een conflict van plichten bestaat, er sprake is van een therapeutische uitzondering, er een andere hulpverlener direct bij de overeenkomst betrokken is of wetenschappelijk onderzoek dit vereist.

12.4. Erawan is gehouden om op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg een meldcode te gebruiken. De meldcode ziet op huiselijk geweld en kindermishandeling. Op basis van deze wet is Erawan gerechtigd om op verzoek van het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis) inlichtingen te verstrekken over klant of over haar ouders of voogd, indien klant minderjarig is. Ook kan Erawan na een afweging op basis van de meldcode een melding maken bij Veilig Thuis. Voor zodanige meldingen is geen toestemming van klant of haar ouders of voogd vereist.

12.5. De overeenkomst met een minderjarige tot 12 jaar, komt enkel tot stand wanneer toestemming van beide ouders of een voogd is verkregen. Indien de minderjarige tussen de 12 en 16 jaar oud is, is toestemming van beide ouders en de minderjarige vereist om de overeenkomst tot stand te laten komen.

 

Artikel 13 - Klachten

13.1. Indien klant een klacht heeft, dient zij deze binnen 2 kalendermaanden na het ontstaan van de klacht schriftelijk en voorzien van motivatie kenbaar te maken. Erawan zal binnen 14 kalenderdagen na het ontvangen van de klacht schriftelijk reageren.

13.2. Indien een klacht buiten de periode van 2 kalendermaanden kenbaar wordt gemaakt, is Erawan niet gehouden de klacht in behandeling te nemen of gerechtigd extra kosten voor de behandeling van de klacht in rekening te brengen.

13.3. Erawan dient in de gelegenheid te worden gesteld het gebrek waar de klacht op van toepassing is te herstellen.

13.4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 14 - Geschillenbeslechting

14.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

14.2. Indien zich een geschil tussen klant en Erawan voordoet, zullen zij eerst proberen dit geschil in samenspraak te beslechten. Partijen zullen enkel wanneer dit niet lukt een beroep doen op de rechter.

14.3. Geschillen tussen klant en Erawan zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Erawan is gevestigd, tenzij de wet anders verplicht.

14.4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van

alle vorderingen en verweren tegenover Erawan en betrokken derden 12 maanden.

 

 

 

 

 


Aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn bij de aankoop van webshopproducten

Artikel 15 - Aanbod

15.1. Producten die klant in de webshop in het winkelmandje heeft geplaatst, maar niet heeft betaald, blijven 12 uur gereserveerd.

15.2. Indien klant een bestelling plaatst via de webshop, gaat zij akkoord met deze algemene voorwaarden. Klant dient hiervoor vóór het plaatsen van de bestelling aan te vinken dat zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden.

15.3. De afbeeldingen van de producten in de webshop zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk. Indien een aanbod een aanvullende beschrijving bevat, is deze afdoende om klant de mogelijkheid te geven het aanbod te beoordelen. Klant kan echter geen rechten ontlenen aan afgebeelde kleuren of in de beschrijving genoemde specificaties.

 

Artikel 16 - Tarieven en betalingen

16.1. De prijzen die in de overeenkomst zijn vermeld, zijn op basis van een prijs per product en exclusief verzendkosten, maar inclusief BTW.

16.2. Indien klant particulier is en een product uit de webshop aanschaft, draagt Erawan er zorg voor dat klant de mogelijkheid heeft om ten minste de helft van het totaalbedrag achteraf te betalen. Ondernemers zijn gehouden om de overeengekomen prijs volledig vooraf te voldoen.

16.3. Facturen voor webshopbestellingen dienen binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen, de werkzaamheden eerder dienen aan te vangen of op de factuur een andere betaaltermijn staat.

 

Artikel 17 - Herroepingsrecht

17.1. Indien een particuliere klant een product op afstand koopt, heeft klant een bedenktermijn van 14 kalenderdagen om zonder opgaaf van reden de overeenkomst te ontbinden.

17.2. Wanneer partijen een zakelijke overeenkomst hebben gesloten, kan klant geen gebruik maken van het herroepingsrecht. Zakelijke klanten hebben niet het recht om bestelde producten te retourneren en om teruggave van het overeengekomen bedrag te vragen.

17.3. De bedenktermijn van 14 kalenderdagen vangt aan op de dag nadat klant het product of een laatste deelzending heeft ontvangen of wanneer een door klant aangewezen derde, zoals een vooraf aangegeven afleverpunt, het product voor klant in ontvangst heeft genomen.

17.4. Indien klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, heeft Erawan het recht om te vragen wat de reden van ontbinding was. Klant is echter niet verplicht om deze reden aan Erawan op te geven.

17.5. Klant heeft niet de mogelijkheid gebruik te maken van het herroepingsrecht, indien zij producten heeft besteld die in verband met hygiënische redenen verzegeld worden verstuurd en klant deze verzegeling heeft verbroken.

 

Artikel 18 - Verplichtingen tijdens bedenktermijn

18.1. Klant dient zorgvuldig om te gaan met producten en verpakkingen tijdens de bedenktermijn. Klant dient het product alleen uit te pakken en te gebruiken voor zover het nodig is om te beoordelen of klant het product wil houden. Het product mag alleen worden geïnspecteerd zoals dit in een fysieke winkel is toegestaan.

18.2. Indien een product beschadigd of gebruikt is, en klant gebruikmaakt van haar herroepingsrecht, is Erawan gerechtigd om de waardevermindering, die als gevolg van deze beschadiging of dit gebruik is ontstaan, in rekening te brengen.

18.3. Wanneer klant gebruik maakt van het herroepingsrecht en het product retourneert, zal Erawan een ontvangstbevestiging sturen, zodra Erawan van klant heeft vernomen dat klant de overeenkomst wenst te ontbinden.

18.4. Zodra Erawan het geretourneerde product heeft ontvangen, en klant reeds had betaald voor het product, zal Erawan dit bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugstorten. Deze terugbetaling vindt plaats via de betaalmethode die klant gebruikt heeft om het product te betalen, tenzij anders overeengekomen. De verzendkosten voor de heenzending worden enkel terugbetaald, indien klant haar gehele bestelling retourneert.

 

Artikel 19 - Uitvoering herroeping

19.1. Indien klant gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, kan klant dit doen met het modelformulier dat Erawan op haar website ter beschikking heeft gesteld. klant is echter niet verplicht om gebruik te maken van dit formulier om haar herroepingsrecht uit te oefenen.

19.2. Nadat klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, heeft klant 14 kalenderdagen om het product te retourneren.

19.3. Klant draagt het risico op vermissing of beschadiging van het product tijdens de retourzending. Klant is zelf verantwoordelijk voor het bewijs dat klant het product heeft teruggezonden, bijvoorbeeld door middel van een verzendbewijs van de pakketdienst.

19.4. Indien klant een product retourneert binnen de bedenktermijn, komen de retourkosten voor rekening van Erawan.

 

Artikel 20 - Aansprakelijkheid

20.1. Erawan is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan uit de overeenkomst, tenzij deze schade door opzet of grove schuld is veroorzaakt.

20.2. Erawan is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit werkzaamheden die zijn uitgevoerd op basis van door klant of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

20.3. Erawan is niet aansprakelijk voor daden en handelingen van derden en leveranciers.

20.4. Indien klant na de aflevering van het product niet zorgvuldig omgaat met het product of het ondeskundig gebruikt, is Erawan niet verantwoordelijk voor gebreken die hieruit ontstaan. Dit geldt eveneens indien gebreken ontstaan doordat klant of een derde veranderingen heeft aangebracht aan het product. Ook is Erawan niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die ontstaat uit zodanige gebreken.

20.5. Klant is zelf verantwoordelijk voor het toepassen en opvolgen van advies, bijvoorbeeld advies betreffende het bewaren van verzorgingsproducten.

20.6. Klant is zelf verantwoordelijk voor het juist bewaren van (verzorgings)producten. Producten dienen op een droge en donkere plek bewaard te worden om gebreken te voorkomen. Indien klant deze en andere bewaar- of gebruiksadviezen niet in acht neemt, is Erawan niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade.

20.7. Klant is zelf verantwoordelijk voor het controleren van de ingrediënten die de verzorgingsproducten bevatten in verband met eventuele allergieën. Indien Erawan de ingrediënten van een verzorgingsproduct in het aanbod heeft geplaatst of deze op het etiket van het product vermeld staan en klant de mogelijkheid heeft gehad om deze te controleren, is Erawan niet aansprakelijk voor mogelijke (gevolgen van) allergische reacties die ontstaan door het gebruiken van een verzorgingsproduct.

20.8. Indien Erawan een schadevergoeding is verschuldigd voor directe schade, behelst de schadevergoeding niet meer dan het mogelijke bedrag dat een door Erawan afgesloten aansprakelijkheidsverzekering uitkeert. Wanneer de verzekeraar niet uitkeert, is de schadevergoeding beperkt tot tweemaal de in de overeenkomst afgesproken prijs, tenzij de redelijkheid en billijkheid anders verlangt.

20.9. Klant vrijwaart Erawan tegen iedere aanspraak van derden die voortvloeien uit de door Erawan uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden.

 

Artikel 21 - Levering

21.1. Voor het versturen van een product gaat Erawan uit van de door klant aangeleverde informatie. Indien klant een foutief afleveradres heeft doorgegeven, is Erawan niet aansprakelijk voor de eventuele schade aan of vermissing van het bestelde product.

21.2. Erawan stuurt producten naar afleveradressen in Nederland, tenzij anders overeengekomen.

21.3. Levering geschiedt via een post- of pakketdienst. Na verzending ontvangt klant een ‘track and trace’ code van de vervoersdienst om het pakket en de afleverdatum te volgen.

21.4. Indien klant vooraf aangeeft dat zij haar bestelling bij een ophaalpunt wil laten leveren, is het door klant bestelde product voor haar risico, zodra de bezorgdienst de bestelling bij het ophaalpunt heeft afgeleverd. Wanneer klant het product niet tijdig ophaalt en het door het ophaalpunt naar Erawan teruggestuurd wordt, komen de kosten die daarmee gepaard gaan voor de rekening van klant.

21.5. Levering aan zakelijke klanten geschiedt voor het risico van klant.

21.6. Producten worden binnen 2 werkdagen na de dag van bestelling verstuurd, tenzij er een andere levertermijn is afgesproken, de bestelling een pre-order bevat, een product niet op voorraad is of een deel van de betaling uitblijft.

21.7. Wanneer Erawan een product niet kan leveren binnen de aangegeven termijn, zal Erawan klant hiervan op de hoogte stellen. Klant dient Erawan dan nog een redelijke termijn tot nakoming te geven. In het geval Erawan na deze termijn nog steeds niet aan klant kan leveren, is klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

21.8. Het eigendomsrecht op een geleverd product berust pas bij klant, nadat klant de volledige overeengekomen prijs aan Erawan heeft betaald.

 

Artikel 22 - Cadeaubonnen

22.1. Cadeaubonnen dienen voor uitgifte betaald te worden.

22.2. De geldigheidstermijn van een cadeaubon bedraagt twee jaar. Na deze periode komt de waarde van de cadeaubon te vervallen.

22.3. Bij het inwisselen van een cadeaubon, zijn de prijzen op het moment van inwisseling van toepassing.

22.4. Indien bij het inleveren van een cadeaubon de waarde van het product lager is dan de waarde van de cadeaubon, wordt het resterende bedrag niet in contanten gegeven. Een cadeaubon dient in één keer ingewisseld te worden.

22.5. Cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd worden indien deze op naam worden besteld of fysiek worden afgenomen. Een niet gebruikte cadeaubon is niet inwisselbaar voor contanten.

 

Artikel 23 - Acties en aanbiedingen

23.1. Indien er sprake is van een actie of aanbieding, bijvoorbeeld door middel van een kortingscode, en de door Erawan gestelde termijn van deze actie of aanbieding verstreken is, kan klant hier niet met terugwerkende kracht gebruik van maken.

23.2. Klant kan slechts éénmaal gebruikmaken van een actieve kortingscode.

23.3. Het is niet mogelijk om verschillende acties of aanbiedingen met elkaar te combineren, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 24 - Klachten

24.1. Indien klant een klacht heeft, dient klant deze binnen 2 kalendermaanden na het ontstaan van de klacht schriftelijk en voorzien van motivatie kenbaar te maken. Erawan zal binnen 14 kalenderdagen na het ontvangen van de klacht schriftelijk reageren.

24.2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

24.3. Indien een product beschadigd is op het moment van ontvangst, dient klant dit binnen 24 uur na ontvangst aan Erawan te melden zodat zij het gebrek kan herstellen.

24.4. Indien klant een klacht heeft over een webshopbestelling, kan klant deze indienen via het ODR-platform van de Europese Unie. Klant is hier echter niet toe verplicht en klant kan Erawan ook direct contacteren om haar klacht kenbaar te maken.

 

Artikel 25 - Garantie

25.1. Erawan staat ervoor in dat door klant bestelde producten voldoen aan de

overeenkomst en de redelijke kwaliteitseisen voor normaal gebruik.

25.2. Indien klant particulier is, heeft zij recht op wettelijke garantie. Bij zakelijke overeenkomsten zijn de garantievoorwaarden van de leverancier van toepassing.

25.3. Indien gebreken zich voordoen tijdens de (wettelijke) garantietermijn worden deze alleen hersteld indien de gebreken zijn ontstaan omdat het product ondeugdelijk is en het dus niet voldoet aan de eisen voor normaal gebruik.

 

25.4. Klant kan schriftelijk aanspraak maken op garantie. Klant dient een kopie van het aankoopbewijs toe te voegen en de retour te sturen producten dienen altijd compleet zijn. Indien partijen dit overeenkomen, volstaat een foto van het kapotte product.